ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR

Zdravstveni dom Šentjur

Direktorica javnega zavoda:

Melita Tasić Ilić, dr. med., spec. spl. med.

Pomočnica direktorice za področje zdravstvene nege in vodja kakovosti:

Andreja Reberšak, dipl. med. s.

Strokovna sodelavka:

Barbara Mljač, dipl. ekonomist

NUJNA MEDICINSKA POMOČ
112

Zdravnik: po razporedu
Medicinska sestra: po razporedu
Nujna medicinska pomoč: 24 ur vsak dan

DEŽURNA AMBULANTA
TEL.: 03 746 24 00

Zdravnik: po razporedu
Medicinska sestra: po razporedu
Ponedeljek-četrtek: od 19.00 do 7.00 ure
Petek: od 14.00 do 7.00 ure
Prazniki, sobota in nedelje: od 7.00 do 7.00 ure

PREDSTAVITEV ZD ŠENTJUR:

Javni zavod Zdravstveni dom Šentjur je javni zavod, ki izvaja zdravstveno dejavnost na primarni ravni v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti. Ustanovljen je bil 1.7.1992 na osnovi odloka o izločitvi organizacijske enote ZD Šentjur iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje, ki ga je sprejela Skupščina občine Šentjur dne 24.6.1992 in je s tem odlokom pridobila ustanoviteljske dolžnosti in pravice. Podrobneje dejavnost in organizacijo zavoda opredeljuje Statut zavoda, ki ga je sprejel Svet zavoda 31.5.2005, Občinski svet Občine Šentjur pa je izdal soglasje k Statutu 23.6.2005. V decembru 2008 so bile na podlagi zakona o zdravstveni dejavnosti sprejete spremembe odloka o ustanovitvi in statuta ZD. Temeljno poslanstvo JZ ZD Šentjur je izvajanje in zagotavljanje strokovnih storitev iz dejavnosti osnovnega zdravstvenega varstva na primarni ravni vsem prebivalcem občin Šentjur in Dobje pri Planini. Delo je organizirano na dveh lokacijah: v ZD Šentjur in ZP Planina in štirih organizacijskih enotah: OE Splošna zdravstvena dejavnosti, OE Specialistična dispanzerska dejavnost, OE Zobozdravstvena dejavnost in OE Nemedicinska dejavnost.

JZ Zdravstveni dom Šentjur izvaja zdravstveno dejavnost na območju občine Šentjur, ki meri 222 km2 in ima približno 18.500 prebivalcev in na območju občine Dobje pri Planini, ki meri 17,5 km2 in ima približno 1100 prebivalcev. ZD Šentjur izvaja zdravstveno varstvo tudi za varovance Doma starejših Šentjur.

Delo v zdravstvenem domu je organizirano tako, da je zagotovljeno neprekinjeno zdravstveno varstvo. Medsebojno sodelovanje med zaposlenimi, nadomeščanje in seznanjanje s problematiko zdravstvenega stanja vodi v kakovostno zagotavljanje zdravstvenega varstva tudi ob raznih odsotnostih izbranih zdravnikov.

V organizacijsko strukturo JZ ZD Šentjur spada tudi Zdravstvena postaja Planina pri Sevnici. Planina 68, osnovno zdravstveno dejavnost pa izvajamo tudi v ambulanti Doma starejših Šentjur.

V ZD Šentjur smo v letu 2010 po pogodbi z ZZZS izvajali naslednje dejavnosti: