1. V ZD Šentjur je zelo pomembno zagotavljanje kakovostnih zdravstvenih storitev. Kakovostne zdravstvene storitve so naše poslanstvo.

2. Kakovost v našem zavodu pomeni:

zdravstvene storitve v skladu z usmeritvami stroke, ki zadovoljijo potrebe uporabnikov,

spoštovanje dogovorjenih rokov in terminov,

strokovnost, prijaznost in odzivnost,

urejenost dokumentacije,

spoštovanje pogodb z zdravstveno zavarovalnico ter

uspešno in učinkovito poslovanje v skladu z veljavno zakonodajo.

3. Pri oceni kakovosti je pomembno zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev in zadovoljstvo zaposlenih.

4. Vsi zaposleni so odgovorni za kakovostno izvajanje dela, glede na pooblastila in odgovornosti pri delu.

5. Spodbujamo in iščemo stalne izboljšave zdravstvenih in poslovnih procesov ter sledimo sodobnim smernicam za razvoj zdravstvene stroke.

6. Urejenost poslovanja bomo vzdrževali na ravni zahtev standarda kakovosti ISO 9001.

7. Način dela je dokumentiran v Poslovniku kakovosti in dokumentiranih postopkih.

8. Konkretne cilje kakovosti in ukrepe za dosego teh ciljev sprejema vodstvo na vodstvenem pregledu.

9. Zaposleni pri svojem delu spoštujemo etična načela in strokovne etične kodekse.